קיבוץ רביבים 08-6562511

רשימת חברי רביבים בראשון לציון

19/02/2017


בניםבנות

מספרמשפחהפרטימוצאגילמספרמשפחהפרטימוצאגיל


נשוינשוי

1אלטמןדב גרמניה201אגוזיתרחלגרמניה21
2אריןצביגרמניה202אנגלחנהפולניה19
3ארנרייךצביגרמניה183אפלבלהפולניה27
4בלאונרראובןגרמניה194ברץחיהרומניה19
5בלומנפלדחנןגרמניה225גורנסטיסקהצילהפולניה18
6בלומנקולדןגרמניה216גיטליסיונהפולניה18
7בלנרהצביגרמניה217הלרמלכהגרמניה22
8בן דודזאבפולניה228הרמןרותצ'כיה21
9בנצ'בסקימרדכיגרמניה199וגנברגמניהגרמניה20
10בסשלמהגרמניה2010והליעלפולניה20
11גולומביואלגרמניה2111וידרהאורנהגרמניה22
12גירשטיןישראלפולניה1912וייליהודיתגרמניה22
13גלברטדודגרמניה2513זילברנעמיגרמניה20
14גרינבויםיהודהגרמניה2114זלצברגאסתרגרמניה21
15דובראברהםרומניה1915חיותחוהארץ ישראל21
16הובראברהםארץ ישראל2016טננהולףחיהפולניה20
17היינמןגרשוןגרמניה2017יוליוסבורגררותגרמניה22
18הנדלרמאירגרמניה2118להמןרינהגרמניה19
19הקראביגרמניה2119מרקרינהגרמניה22
20הרמןיוסףצ'כיה1920סמטרתמרארץ ישראל20
21וייסחייםגרמניה2421פרומןבתיהגרמניה23
22זיגלבויםאלכסנדרגרמניה2122פרשטנציגדבורהגרמניה20
23זיכלמרדכיגרמניה2023צביהחנהארץ ישראל18
24זילברשטיןנתןגרמניה2124קופץאורהגרמניה20
25זנגרמנחםגרמניה2025קורןרותגרמניה20
26זלצברגמישהגרמניה2026קלרהניהארץ ישראל20
27טוביאסאיזיגרמניה2027קמחיחנהפולניה20
28טשרנהשמואלגרמניה2128קנרמריםארץ ישראל19
29יבליןאהרןפולניה2129רייגרוצקיצפירהארץ ישראל20
30יונאיצביגרמניה1930שטכרשולמיתגרמניה20
31ירושלמימאירגרמניה2031שכטרמןמריםפולניה19
32ישייצחקיוגוסלביה1932שמואלרחלארץ ישראל18
33כבישיהודהארץ ישראל2133שנצלרשולמיתגרמניה21
34כהןאהרןארץ ישראל21

12גיל ממוצע20.4
35כהןעשהאלגרמניה22המשך --
מספרמשפחהפרטימוצאגילקיבוץ רביבים נוסד ע" בוגרי חברות נוער
36ליברמשהגרמניה21שעלו מגרמניה, איטליה ועוד ומבני הארץ.
37ליברמןאליעזרארץ ישראל22הצעירים היו בשנות העשרים לחייהם כשנתיים
38מושינסקיגדעוןגרמניה21לאחר עלייתם ארצה.

39מזרחישלמהארץ ישראל20
40מנקהיצחקגרמניה22מוצא ההכשרות


41נמרייצחקגרמניה20ישוב
מספרבאחוזים
42סלומנוביץזאבפולניה19גבעת ברנר3031
43עמריוסףתימן19נען/אשדות יעקב2021
44פלדמןחייםצ'כיה21תל יוסף99
45פלטיעמוסגרמניה22נען 
3

46פליישהקרזאבגרמניה18ארץ ישראל5

47פניניחייםגרמניה20גבעת חיים6

48צורבלמשהגרמניה21גבת/רמת הכובש1010
49ציגלראליעזרגרמניה21שונות
1429
50קופלינסקיאריהגרמניה18סך הכל97100
51קוצמינסקייצחקגרמניה21
52קורץשלמהפולניה20
חברים לפי מוצא

53קיסיןאברהםארץ ישראל20
ארץמספרבאחוזים
54קלטרזלמןפולניה21
א"י1414.4
55קנוליהודהפולניה20
גרמניה5960.8
56קצןיואלפולניה25
פולניה1616.5
57קצנשטיןיוסףגרמניה20
יוגוסלביה2

58קריצ'מןאריאלגרמניה21
צ'כיה3

59רבהוןחנוךגרמניה22
אחרים38.2
60רוזנפלדיצחקגרמניה18
ס"ה97100
61רינדזונסקימשהגרמניה23
62שלסינסקייצחקגרמניה21הגיל הממוצע של החברים היה 20.
63שטרןדבגרמניה20בין החברים היו 12 זוגות נשואים.
64שמחונידודארץ ישראל23מספר החברים היה כפול ממספר החברות.


12גיל ממוצע20.6

חסר רכיב